Stranka vo vystavbe.
tel.c.: 053/4468409
mobil.c.: 0905/753266